Sverige

Det allmänna vägnätet i Sverige är indelat i tre bärighetsklasser: bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). En fjärde föreslås (BK4). BK1-vägnätet kan belastas med de högsta vikterna. Viktbestämmelserna för BK1 gäller för ca 94 % av det allmänna vägnätet.

Specialtransporter inom Sverige kräver normalt dispens från trafikförordningen (1998:1276). Om transporten berör endast en kommun skickas ansökan till kommunen. Berör transporten mer än en kommun skickas ansökan till Trafikverket (i den region där färden påbörjas). För vissa breda eller långa specialtransporter (där bredden inte överstiger 3,5 m eller längden inte överstiger 30 m) kan färd ske utan dispens, om vissa villkor uppfylls (Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:141 och TSFS 2010:142).

Ansökan måste innehålla uppgifter om den sökande, önskad transportsträcka (inklusive start- och slutort med adress), fordon eller fordonskombination, last, axeltryck samt bruttovikt och fordonets dimensioner inklusive last. Vid tunga transporter (med last) ska ett avsändarintyg bifogas ansökan. Avsändarintyget innehåller uppgifter om avsändaren, lastens dimensioner och vikt samt en sanningsförsäkran om att angivna uppgifter stämmer. Vid tunga transporter eller transporter som överskrider tillåtna längder ska registreringsbevis bifogas om fordonen inte är registrerade i Sverige.

Trafikverket kan bevilja följande typer av dispensbeslut:

1. tillfällig dispens för en transport på en viss vägsträcka (giltighetstid en månad),
2. tillfällig dispens för återkommande transporter på en viss vägsträcka (giltighetstid en månad upp till ett år), eller
3. generell dispens för ett visst vägnät (giltighetstid ett eller fem år).

Dispensens giltighetstid och typ kan variera beroende på aktuella dimensioner och vikter.

I varje dispensbeslut anges de villkor som gäller för den aktuella transporten. Innan transporten genomförs ska bl.a. villkoren för märkning av breda och långa fordon beaktas. Detta omfattar även användning av varningsbil och eskort. Dessutom är föraren skyldig att kontrollera att transporten kan genomföras med hänsyn till vägarbeten och fri höjd. Om skyltar eller andra väganordningar måste tas bort i samband med transporten krävs tillstånd från respektive ägare.

I vissa fall krävs eskort vid transport. I sådana fall ska förordnad vägtransportledare kontaktas innan transporten påbörjas så att arbetsuppgifterna kan förberedas i god tid. Sverige har detta system med vägtransportledare sedan 2005. De har laglig rätt att ge anvisningar för trafiken (dirigera, stoppa och ge instruktioner till andra trafikanter). En trafikant ska lyda en vägtransportledares anvisningar. I vissa fall kan polisen ta över en eskort, men det ovanligt numera.

Ansökningsförfarandet tar i regel tre vardagar, dock kan det dröja längre om dispensen kräver eskort. Beroende på transportens bredd, längd eller vikt är avgiften antingen 700 eller 1350 SEK.

Klicka på www.trafikverket.se/transportdispens  för en mer detaljerad information om de svenska bestämmelserna för specialtransporter.