Tyskland

Största tillåtna dimensioner, vikter och axeltryck som en transport i Tyskland inte får överskrida framgår av förordningen om registrering av fordon (Straßenverkehrszulassungsordnung, StVZO) och vägtrafikförordningen (Straßenverkehrsordnung, StVO). Vid dispenser för specialtransporter måste man skilja mellan enstaka dispenser (Einzelerlaubnis), generella dispenser (Dauererlaubnis) och specialdispens (Ausnahmegenehmigung).

Vid tunga transporter med fordon och fordonskombinationer vars dimensioner, axeltryck och/eller bruttovikter som överskrider de tillåtna gränserna i StVZO krävs att en specialdispens (Ausnahmegenehmigung) utfärdas enligt § 70 StVZO för fordonets särskilda förutsättningar. Denna dispens föreskriver även att säkerhetsmaterial som varningsskyltar eller roterande varningsljus monteras samt att sidolampor omplaceras. I vissa fall kan specialdispensen för fordonet medfölja redan när fordonet levereras från tillverkaren.

Användningen av fordonet för en speciell transport inklusive last måste ansökas separat. I samband med detta ska en enstaka dispens (Einzelerlaubnis) eller en generell dispens (Dauererlaubnis) ansökas enligt § 29 StVO. Inom ramen för denna förordning undersöks om fordonet, utifrån vägens beskaffenhet och trafikförhållanden kan köras längs den avsedda färdvägen med större dimensioner och högre vikter än vad lagen föreskriver. En generell dispens (Dauererlaubnis) ges för en tidsperiod på högst tre år för en bestämd eller olika färdvägar. En enstaka dispens (Einzelerlaubnis) gäller i regel endast för en eller flera körningar under en månads tid för en eller flera färdvägar. Behöriga myndigheter varierar mellan olika delstater. Båda typerna av dispens kan antingen ansökas hos trafikmyndigheterna på lokal nivå eller hos en annan behörig överordnad trafikmyndighet på delstatsnivå. Enligt § 29 och 46 i StVO är sådana trafikmyndigheter behöriga för enstaka resp. generella dispenser och specialdispenser (t.ex. i delstaterna Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg).

Om själva fordonet visserligen motsvarar lagligt föreskrivna dimensioner och vikter, men om lasten som ska transporteras skjuter ut över fordonet, måste en specialdispens (Ausnahmegenehmigung) för transport av last med för stor bredd, höjd eller längd ansökas enligt § 46 StVO. Även i detta fall är de lokala trafikmyndigheterna behöriga, varför ansökningarna enligt § 46 och 29 StVO är sammanfattade på en blankett. Vid ansökan för skrymmande transporter bortfaller specifikationerna om axeltryck och axelavstånd samt uppgifter om däcken.

Så snart en transport passerar gränsen mellan olika orter eller kommuner måste trafikmyndigheterna inhämta tillstånd från andra berörda myndigheter. Först när dessa tillstånd har getts kan transportföretagets ansökan beviljas. Denna kommunikation utförs fortfarande till största delen i pappersform eftersom de enstaka förvaltningarna har olika slags förfaranden för att administrera ansökningar och dispenser. Längs med den godkända färdvägen kontrollerar respektive behörig lokal myndighet om transporten kan genomföras med tanke på dimensioner och vikter. Dispensen kan vara förknippad med vissa villkor, till exempel sänkning av fordon vid körning under broar, demontering av skyltar, undanröjning av vägarbeten, beskärning av vegetation, ombesörjning av poliseskort eller eskortering av privata säkerhetsbolag samt stoppförbud längs med vissa delsträckor.

Det kompletta ansökningsförfarandet tar i genomsnitt en till tre veckor. Avgifterna uppgår till mellan 10,20 euro och 767,00 euro enligt den officiella avgiftstabellen för trafikåtgärder.