Tyskland

De tilladte mål, vægt og akseltryk, som ikke må overskrides ved transport i Tyskland, fremgår af hhv. Tysk lov om tilladelse til ibrugtagning af motorkøretøjer "StVZO" og Den tyske færdselslov "StVO". Ved tilladelse til særtransporter skelnes der i Tyskland mellem enkelt-tilladelse (Einzelerlaubnis), generel tilladelse (Dauererlaubnis) samt ekstraordinær tilladelse (Ausnahmegenehmigung).

Ved tunge særtransporter kræves det, at der for de køretøjer og køretøjskombinationer, hvis dimensioner, akseltryk og/eller totalvægtsgrænser overskrider de tilladte grænser i henhold til StVZO, at der udstedes en transporttilladelse/"Ausnahmegenehmigung" i henhold til § 70 StVZO for køretøjets særlige tekniske udstyr. Tilladelsen angiver også retningslinjer for anbringelse af sikkerhedsafmærkning på transporten, såsom advarselstavler, roterende advarselsblink eller omplacering af sidelys. Den ekstraordinære tilladelse til køretøjet kan allerede leveres sammen med køretøjet fra fabrikken.

Brugen af køretøjet til en bestemt transport, inkl. læs, får tildelt en særskilt tilladelse. I den forbindelse skal der søges om enten en enkelttilladelse, "Einzelerlaubnis" eller en generel tilladelse, "Dauererlaubnis", i henhold til § 29 StVO, hvor man undersøger, om køretøjet på baggrund af vejens beskaffenhed og trafikforholdene kan anvendes på den planlagte strækning med større dimensioner og vægt, end loven foreskriver. Den generelle tilladelse (Dauererlaubnis) gives for en periode på op til tre år til en bestemt eller flere strækninger. "Enkelt-tilladelsen (Einzelerlaubnis) dækker normalt en eller flere køreture inden for en måned på en eller flere strækninger.

Overholder køretøjet de af loven foreskrevne dimensioner og vægtgrænser, og skal der alligevel transporteres et læs, som rager ud over køretøjet, skal der søges en transporttilladelse, "Ausnahmegenehmigung", i henhold til § 46 StVO vedr. befordring af læs med overbredde eller overlængde. Ved ansøgning alene om transport af omfangsrigt gods skal akselafstande og -vægte samt dæktype ikke oplyses.

Ansøgningerne er sammenfattet på en formular i henhold til §§ 46 og 29 StVO.

Den ansvarlige vejmyndighed er forskellig i hver delstat. I nogle tilfælde kan alle ansøgerformularer sendes til den kommunale vejforvaltning, og i andre tilfælde er det en højere vejmyndighed der skal ansøges (fx i delstaten Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg).

Hvis der foretages transport over grænsen til flere kommuner eller amter, skal der indhentes tilladelser fra alle andre berørte myndigheder gennem den ansvarlige trafikmyndighed (intra-official). Først når disse tilladelser er opnået, kan transportvirksomhedens ansøgning imødekommes. For øjeblikket foregår denne kommunikation mellem kommunerne skriftligt, da de enkelte kommuner bruger forskellige måder at administrere ansøgningerne og tilladelserne på. Den ansvarlige kommune vil på basis af de opgivne dimensioner og vægtgrænser kontrollere farbarheden af strækningen. Tilladelsen kan være forbundet med særlige omstændigheder, f.eks. sænkning af ladet ved kørsel under broer, nedtagning af skilte, rømning af byggepladser, beskæring af grønne planter, nødvendig politieskortering eller eskortering af private ledsagerkøretøjer og stopforbud på forskellige delstrækninger.

Den samlede bevillingsproces til opnåelse af tilladelsen varer i Tyskland fra en til tre uger og koster i henhold til den officielle afgiftstarif for vejtrafikmidler et gebyr på mellem 10,20 og 767,00 Euro.