Finland

I Finland ges dispenser för specialtransporter med tillstånd för enstaka färdvägar eller ett fördefinierat vägnät. Dispenser för en enstaka väg gäller endast för en bestämd sträcka mellan transportens start- och slutpunkt som anges i ansökan. Dispens för vägnätet är mer generell, dvs. i detta fall kan transporterna genomföras på flera olika färdvägar. Dispensens giltighetstid varierar mellan en vecka och ett år beroende på aktuella dimensioner och vikter samt vilket land som fordonen är registrerade i.

Oberoende av typ av specialtransport ska ansökan sändas in till Vägförvaltningen (Tiehallinto). Ansökan måste innehålla uppgifter om axeltryck, bruttovikt samt fordonets längd, höjd och bredd inklusive och exklusive last. Dessutom måste lasten och färdvägen beskrivas. Ett kopplingsintyg (coupling inspection certificate) måste medfölja ansökan om fordonet inklusive last överskrider viktbestämmelserna eller om fordonet utan last överskrider tillåtna dimensioner eller vikter. Om fordonet är utrustat med variabla fordonskomponenter, t.ex. en utdragbar släpvagn, gäller dimensionen som fordonet inklusive komponenten kommer att uppvisa i den aktuella transportsituationen.

Liksom Danmark har även Finland ett klassificerat vägnät vilket innebär att genomförbarheten för en viss transport kan bestämmas med datorstödd teknik (Oversized Transport Route data system). En dispens kan vara förknippad till vissa villkor, t.ex. transport under en begränsad tidsperiod under dygnet, märkning av last och fordon, eskorter och hastighetsbegränsningar. Finland har ett system för eskorter av specialtransporter. Medan polismyndigheterna i de flesta andra VIKING-länderna är ansvariga för denna eskort, övertas denna uppgift i Finland av trafikdirigerare. Dessa är ansvariga för att dirigera trafiken för det fall att en transport överskrider vissa dimensioner eller endast kan genomföras om vissa trafikregler medvetet åsidosätts, t.ex. i korsningar, vid broar eller längs avsmalnande vägar. En trafikdirigerare som utför dessa arbetsuppgifter har likande befogenheter som en polisman.

Tiden för ansökningsförfarandet är beroende av aktuell vikt och färdväg. Dispenser för transporter med en bruttovikt under 100 ton för en färdväg ges i normalfall inom två till tre vardagar. Ansökningsförfarandet kan ta längre tid, exempelvis om fler än en färdväg har begärts.

För tunga transporter med en bruttovikt över 100 ton tar ansökningsförfarandet ungefär en vecka. Om bärigheten på broar måste beräknas på nytt tar ansökningsförfarandet ännu längre tid.

Avgifterna för specialtransporttillstånd är beroende av transportens vikt, dimensioner samt antal färdvägar. Kostnaderna för uppsikt av transporten när broar korsas debiteras separat.

Tillståndet är utställt antingen till transportföretaget, kunden som har beställt transporten eller till tillverkaren av lasten som transporteras. Tilltståndet kan inte överföras på ett annat företag eller privatperson.

Tunga transporter
< 90 ton 86 euro
90 – 200 ton 190 euro
> 200 ton 430 euro
Skrymmande transporter
Höjd > 7 meter 86 euro
Bredd > 6 meter 86 euro
Andra transporter
34 euro
För varje ytterligare sträcka
50 % av priset för första sträckan
Uppsikt vid korsning av broar
320 euro för varje bro