Suomi

Suomessa erikoiskuljetuksiin myönnetään reittikohtaisia lupia tai reitistölupia. Reittikohtainen lupa myönnetään tietylle yksittäiselle reitille hakemuksessa ilmoitettujen kuljetuksen lähtö- ja määräpaikkojen välille. Reitistölupa on yleisluontoinen ja siinä on lueteltu useita reittejä, joita voi käyttää kuljetukseen. Luvan kestoaika on yhdestä viikosta yhteen vuoteen, riippuen mitoista ja massoista sekä siitä maasta, jossa kuljetukseen käytetyt ajoneuvot on rekisteröity.

Lupahakemukset on tehtävä kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (Pirkanmaan ELY-keskukselle) koko maassa, riippumatta kuljetuksen tyypistä. Hakemuksesta tulee ilmetä tiedot ajoneuvon akselimassoista ja -väleistä, kokonaismassasta, pituudesta, korkeudesta ja leveydestä kuormattuna ja ilman kuormaa. Lisäksi tulee selvittää kuorma ja kuljetusreitti. Hakemukseen tulee liittää todistus kytkennän hyväksymisestä vetoautoon (coupling inspection certificate), mikäli ajoneuvo on ylittää kuormattuna normaaliliikenteessä sallitut kokonais- tai aksellimassarajat, tai mikäli ajoneuvo ylittää sallitut mitat tai massat jo ilman kuormaa. Mikäli ajoneuvossa on muuttuvia ajoneuvon osia, esim. aukivedettävä perävaunu, mittauksen perusteena tulee käyttää sitä ajoneuvon tilaa, jossa se on kyseisessä kuljetustapauksessa.

Suomessa, samoin kuin Tanskassakin, on jo luokiteltu tieverkosto, jota voidaan käyttää ATK:n avulla kuljetuksen suoritettavuuden tarkastamiseen (Oversized Transport Route Data System). Erikoiskuljetuslupaan liittyy ehtoja, esim. tietty ajankohta kuljetuksen suorittamista varten, kuorman ja ajoneuvon merkinnät, varoitusautojen käyttö ja nopeusrajoitukset. Suomessa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajat (EKL-ohjaajat) huolehtivat muun liikenteen ohjaamisesta, mikäli kuljetus ylittää tietyt mitat tai joudutaan ajamaan liikennesääntöjen vastaisesti, esimerkiksi risteyksissä, silloilla tai tien kapeilla kohdilla. EKL-ohjaajalla on virantoimituksessa samanlaatuiset valtuudet kuin poliisilla. EKL-ohjaajan pitää olla suorittanut hyväksytysti EKL-kurssin. EKL-oikeuden omaavilla henkilöillä on oikeudestaan todisteena EKL-kortti.

Lupamenettelyn kesto riippuu kuljetuksen massasta ja reitistä. Reittikohtaisen luvan saaminen kuljetukselle, jonka kokonaismassa on alle 100 tonnia, kestää tavallisesti kahdesta neljään työpäivää. Jos hakemus on tehty useammalle reitille, lupamenettely saattaa pitkittyä.

Lupamenettely yliraskaita, yli 100 tonnin kokonaismassaisia kuljetuksia varten kestää noin yhden viikon. Mikäli siltojen kantavuuksia tulee laskea uudelleen anottua kuljetuslupaa varten, lupamenettely viivästyy.

Lupamaksut riippuvat kuljetuksen massasta, mitoista ja kuljetusreittien lukumäärästä. Kuljetuksen vuoksi suoritetuista siltojen valvonnoista laskutetaan erikseen.

Erikoiskuljetuslupa myönnetään joko kuljetuksen suorittajalle, kuljetuksen tilaajalle tai kuljetettavan esineen valmistajalle. Kuljetuslupaa ei voi siirtää toisen yrityksen tai henkilön käyttöön.

Yliraskas kuljetus
< 120 tonnia 120 euroa
120–200 tonnia 180 euroa
> 200 tonnia 510 euroa
Ylimittainen kuljetus
Korkeus > 7 metriä 100 euroa
Leveys > 6 metriä 100 euroa
Muut kuljetukset
60 euroa
 
 
Valvonta siltoja ylitettäessä
375 euroa siltaa kohti