Danmark

För dispenser för såväl skrymmande som tunga transporter i Danmark måste man skilja mellan enstaka och generella dispenser. Generella dispenser ges för en definierad tidsperiod för ett visst vägnät, "Heavy Load Grid", eller en viss sträcka. Enstaka dispenser gäller däremot endast för en enkel transport på denna sträcka.

I Danmark är "Heavy Load Grid" ett vägnät som har definierats för tunga transporter. Inom detta vägnät finns samtliga klassificeringar för broar och gångvägar.

För att få dispens till en specialtransport måste transportören lämna in en ansökan till en av åtta behöriga polisstationer. Om det rör sig om en internationell transport är polismyndigheten i Padborg behörig. Ansökan måste lämnas in tillsammans med ett certifikat för fordonen som ska användas. Detta certifikat kan fås från danska Statens Bilinspektion.

Dessutom krävs ett klassificeringsintyg för tunga transporter. Detta intyg som utställs av danska Vejdirektoratet innehåller en teknisk beskrivning av den tunga godstransporten, bl.a. transportörens information om axelavstånd, totalvikt, spårvidd, hjulavstånd osv. Transporten klassificeras utifrån dessa data och kan sedan tilldelas till olika väg- och broklasser. Klassificeringen av transporten utförs av företaget COWI A/S i Kongens Lyngby på uppdrag av "Vejdirektoratet".

Polisen kontrollerar därefter om ansökan har fyllts i fullständigt och att uppgifterna stämmer. Om transporten inte ska genomföras inom vägnätet "Heavy Load Grid" eller om transportens vikt överstiger ett visst gränsvärde, kontaktar polismyndigheterna de behöriga vägmyndigheterna. Dessa myndigheter utför därefter de klassifikationer som saknas längs färdvägen och avgör därefter om den tunga transporten trots sin höga vikt får genomföras under särskilda villkor. Ungefär 90 % av alla ansökningar kan dock bearbetas utan att vägmyndigheterna behöver kontaktas. I normala fall kontaktas vägmyndigheterna inte alls om det rör sig om skrymmande transporter.

I regel tar ansökan för ett dispensförfarande mellan en och fyra arbetsdagar, men dröjer längre om vägmyndigheterna är inblandade. Denna ansökningsprocess är kostnadsfri.