Danmark

I forbindelse med spesialtillatelse for stor- og tunggodstransporter skilles det i Danmark mellom enkelttillatelser og generelle tillatelser. De generelle tillatelser tildeles tillatelser for et bestemt tidsrom til et bestemt veinett, til ’Heavy Load Grid’ eller til en bestemt strekning. Enkelttillatelsene gjelder til en enkelt transport på den gjeldende strekning.

Heavy Load Grid er i Danmark et veinett som er definert til tunggodstransport. Innen for dette veinettet foreligger samtlige klassifikasjoner for broer og gangstier.

For å oppnå tillatelse til en spesialtransport skal fraktføreren levere inn sin søknad ved en av åtte mulige politistasjoner. Hvis det skulle være snakk om en internasjonal transport, er den ansvarlige myndighet politiet i Padborg. Søknaden skal avleveres sammen med et sertifikat til de kjøretøyer som brukes. Sistnevnte kan rekvireres hos Statens Bilinspektion.

I tillegg kreves det en klassifikasjonsattest til tunggodstransporter. Det kan rekvireres ved Vejdirektoratet. Klassifikasjonsattesten gir en teknisk beskrivelse av tunggodstransporten, bl.a. opplysninger fra fraktføreren om akselavstander, totalvekt, sporvidde, dekkavstander osv. Transporten klassifiseres ved hjelp av disse opplysningene og kan settes i gruppe med de tilhørende vei- og broklassene. Klassifikasjonen av transporten forer virksomheten COWI A/S i Kongens Lyngby etter anmodning fra Veidirektoratet.

Politiet kontrollerer etterfølgende om søknaden er utfylt riktig og pliktoppfyllende. Hvis transporten ikke gjennomføres innen for Heavy Load Grid-området, eller transportens vekt overstiger en bestemt verdi, blir de ansvarlige veimyndigheter spurt av politiet. Veimyndighetene foretar de manglende klassifikasjoner på strekningen og avgjør om tunggodstransporten kan gjennomføres under visse omstendigheter, på tross av den høye vekten. Men ca. 90 % kan behandles uten at veimyndighetene innblandes. Veimyndighetene blir vanligvis ikke spurt ved stortransporter.

Vanligvis tar det mellom en og fire arbeidsdager å behandle søknaden, men det tar lengre tid hvis veimyndighetene er involverte. Den samlede bevillingsprosessen er gratis i Danmark.