Tanska

Tanskassa erotetaan sekä ylimittaisten että yliraskaiden kuljetusten lupamenettelyssä yksittäiset ja jatkuvat luvat. Jatkuvat luvat myönnetään määrätyksi ajanjaksoksi tietylle tiereitistölle, ns. Heavy Load Grid, tai tietylle reitille. Yksittäiset erikoisluvat koskevat yhtä ainoaa kuljetusta luvassa ilmoitetulla reitillä.

Tanskan Heavy Load Grid on tiereitistö, joka on määritelty raskaita kuljetuksia varten. Tämän verkon alueella kaikille silloille ja kävelyteille on tehty luokittelu.

Erikoiskuljetukselle saadaan lupa siten, että rahdinkuljettaja tekee lupahakemuksen yhdellä kahdeksasta mahdollisesta poliisiasemasta. Siinä tapauksessa, että kysymyksessä on rajanylittävä kuljetus, lupa on haettava Padborgin poliisilta. Hakemuksen mukana tulee esittää kuljetuksessa käytettyjä ajoneuvoja koskeva todistus. Sen voi saada Danish Motor Vehicle Inspection Office -virastosta.

Lisäksi yliraskaita kuljetuksia varten tarvitaan Classification Certificate, jonka antaa Danish Road Directorate. Tämä Classification Certificate toimii yliraskaan kuljetuksen teknisenä kuvauksena; siinä rahdinkuljettaja ilmoittaa kuljetusajoneuvojen akselivälit, kokonaismassat, uraleveydet, rengasvälit ym. tiedot. Näiden tietojen avulla kuljetus luokitellaan ja sen tarvittavat tie- ja siltaluokitukset voidaan määrittää. Kuljetuksen luokittelun suorittaa Danish Road Directoraten toimeksiannon perusteella Kongens Lyngbyssä sijaitseva COWI A/S.

Poliisi tarkastaa sitten hakemuksen täydellisyyden ja oikeellisuuden. Siinä tapauksessa, että kuljetusta ei suoriteta Heavy Load Grid -tiereitistössä tai että kuljetuksen kokonaismassa ylittää tietyn arvon, poliisi ottaa yhteyttä toimivaltaisiin tieviranomaisiin. Nämä suorittavat puuttuvat luokitukset reitin varrella ja ratkaisevat, voidaanko yliraskasta kuljetusta liian suuresta massasta huolimatta suorittaa tietyin ehdoin. 90 %:ssa tapauksista ei kuitenkaan ole tarpeen pyytää tieviranomaisten apua. Kun kysymyksessä on ylimittainen kuljetus, tieviranomaisia ei periaatteellisesti tarvita lainkaan.

Tavallisesti lupamenettely kestää yhdestä neljään työpäivään, mutta menettely pitenee, jos tieviranomaisten tarkastusta tarvitaan. Tanskassa ei peritä mitään maksuja koko erikoislupaprosessista.