Ansökan

I Danmark, Finland, Norge, Sverige och Tyskland delas transportfordon in i lastbilar, fordonståg och ledade fordon. Dessutom sker en indelning även efter antal axlar samt axelavstånden. För olika fordonstyper finns olika vikt- och dimensionsbegränsningar. Dessa begränsningar gäller för fordonets längd, bredd, höjd, axeltryck och totalvikt. I motsats till andra länder behöver man i Sverige i princip ingen dispens för transporter som uppnår en viss höjd. I sådana fall är föraren ansvarig och måste själv undersöka att transporten kan genomföras. Därmed är föraren även ansvarig om eventuella skador uppstår.

Begränsningarna för fordonets dimensioner och vikter är snarlika inom hela VIKING-regionen. Endast när det gäller totalvikten och fordonslängden finns det markanta skillnader mellan Finland och Sverige å ena sidan, och Danmark, Norge och Tyskland å andra sidan. Detta kan förklaras med modulsystemet som har införts i Finland och Sverige. Med detta system sätts olika s.k. byggklossar som består av fordonståg och ledade fordon samman till vägfordon. Dispens krävs för dessa kombinationer i de tre andra länderna. Endast med dessa kombinationer kan man i Finland och Sverige säkerställa att de maximala dimensionerna utnyttjas fullt ut.

I VIKING-regionens alla länder är det möjligt att genomföra transporter som överskrider de nationella begränsningarna under förutsättningar att dispens har getts. I alla fem länder är den behöriga myndigheten en offentlig myndighet.

Danmark, Finland, Norge och Sverige har klassificerat sina vägnät för godstransporter och därmed anpassat tillåtna dimensioner och vikter till lokala förhållanden.

Dispensförfarandet tar normalt upp till en vecka, dock med undantag för Tyskland där det kan ta mellan en och tre veckor. I Danmark och Norge är dispensförfarandet kostnadsfritt, i Sverige måste ansökande betala upp till 104 euro, i Finland uppgår avgiften beroende på färdvägen till högst 360 euro och i Tyskland är avgiften maximalt 767 euro.