Lupahakemusmenettely

Kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot jaotellaan Tanskassa, Saksassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa kuorma-autoihin, täysperävaunu- ja puoliperävaunuyhdistelmiin. Lisäksi ne ryhmitellään akseliluvun ja akselivälin mukaisesti. Tällöin eri ajoneuvotyypeille määritetään kullekin omat massa- ja ulottuvuusrajoitukset. Nämä rajoitukset koskevat ajoneuvon pituutta, leveyttä, korkeutta, akselimassoja ja kokonaismassaa. Muista maista poikkeavasti Ruotsissa ei ole periaatteellisesti kielletty kuljetusta ilman erikoislupaa tietyn korkeuden ylittämisen vuoksi. Siellä vaara siirtyy kuljettajan vastuulle, ts. hänen täytyy itse vakuuttua siitä, että kuljetuksen voi suorittaa, ja hän vastaa kuljetuksesta aiheutuvista vahingoista.

Ajoneuvojen ulottuvuuksia ja massoja koskevat rajoitukset ovat samankaltaiset koko VIKING-alueella. Ainoastaan kokonaismassojen ja ajoneuvojen pituuden suhteen on huomattavia eroja yhtäältä Ruotsin ja Suomen ja toisaalta Tanskan, Saksan ja Norjan vastaavien määräysten kohdalla. Tämä selittyy Ruotsissa ja Suomessa sovellettavan niin sanotun moduulipohjaisen konseptin avulla. Siinä yhdistetään täys- ja puoliperävaunuyhdistelmien osia yhdeksi ajoneuvoyhdistelmäksi. Näitä yhdistelmiä ei saa käyttää muissa kolmessa maassa ilman erikoislupaa. Ainoastaan näitä yhdistelmiä käyttämällä voidaan Suomen ja Ruotsin suurimpia rajoituksia hyödyntää täysin.

Kaikissa VIKING-alueen maissa voidaan suorittaa vastaavalla erikoisluvalla kansalliset rajat ylittäviä kuljetuksia. Kaikissa viidessä maassa kyseisten lupien myöntäminen kuuluu julkishallinnollisen laitoksen toimialaan.

Tavarakuljetuksia varten Tanska, Ruotsi, Norja ja Suomi ovat luokitelleet tieverkostonsa ja täten sovelluttaneet sallitut ulottuvuudet ja massat paikallisiin edellytyksiin.

Luvan myöntämismenettely kestää tavallisesti korkeintaan yhden viikon, mutta Saksa muodostaa tässä poikkeuksen, sillä tavallinen kesto on vähintään yksi ja korkeintaan kolme viikkoa. Tanskassa ja Norjassa menettely on maksuton, Ruotsissa hakija joutuu suorittamaan korkeintaan 104 euron, Suomessa reitistä ja massasta riippuen korkeintaan 460 euron ja Saksassa korkeintaan 767 euron suuruiset maksut.